ANBI - info

ANBI-status

ANBI

Stichting De Boei is door de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Derhalve hoeft De Boei geen erf- of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de organisatie ontvangt in het kader van het algemeen belang.
Een donateur kan giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (binnen de daarvoor geldende regels).

Met ingang van 1 januari 2014 zijn ANBI’s verplicht een aantal gegevens via de website te publiceren. Deze kunt u hieronder vinden.

Naam
Stichting De Boei, Sociaal Werk Bunschoten

Contactgegevens
De Boei
Bikkersweg 30
3752 WV Bunschoten
Tel.: 033 – 299 29 22
Email: info@deboeibunschoten.nl
Website: www.deboeibunschoteten.nl

Overige gegevens
Rabobank: NL83 RABO 03114 03 093
KvK: 32155011
Fiscaal nr.: 8209.36.510

Bestuurssamenstelling
Stichting De Boei kent de volgende organen:
• Raad van Toezicht
• Raad van Bestuur

De stichting wordt bestuurd door de Raad van Bestuur onder toezicht van de Raad van Toezicht. 

Raad van Toezicht
Mw. M. Koelewijn - voorzitter
Mw. E.M. Tempelaar - lid
Dhr. G. Koelewijn - lid

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting.

Raad van Bestuur
Mw. C. Hagelen, directeur

De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de stichting hetgeen onder meer betekent dat de Raad van Bestuur verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van Stichting De Boei, de strategie, de activiteiten, de financiering, de inzet van mensen en middelen en de dagelijkse leiding.

Doelstelling
De doelstelling van De Boei staat omschreven in de statuten.

De stichting heeft tot doel het bevorderen en uitvoeren van het sociaal werk van de gemeente Bunschoten om bij te dragen aan het welzijn en zelfredzaamheid van de inwoners van de gemeente Bunschoten. Er wordt door de stichting zoveel mogelijk gewerkt vanuit het perspectief van de klant met aandacht voor verschillende levensgebieden zoals wonen, zorg, financiën en welzijn. 
Maatwerk en samenwerking met andere organisaties staan daarin voorop.

Meer over de doelstellingen van De Boei is te vinden in het beleidsplan.

De missie van De Boei
We willen, samen met anderen, zorgen dat mensen uit Bunschoten-Spakenburg positief in het leven staan. We luisteren naar je verhaal en kijken hoe we samen jouw situatie kunnen oplossen of verbeteren. Dit kan op allerlei vlakken zijn, zoals wonen, zorg, financiën of welzijn. We realiseren ons dat jouw situatie uniek is en leveren daarom maatwerk.

De visie van De Boei
We zien jou! Je bent niet één van de zovelen, jij bent uniek. Daarom willen we samen met jou ervoor zorgen dat er een oplossing komt voor jouw probleem of vraag. Dat doen we door samen te werken. We willen een schakel zijn in jouw leven en even met je meelopen. Onze droom is dat je positief in het leven staat en dat je een doel krijgt in jouw leven. Wij geloven dat elke verandering, hoe klein ook, jou verder kan helpen.

Beleidsplan
In het visiestuk ‘’De Boei op Koers” heeft De Boei een beleidsplan opgesteld voor de jaren 2014 – 2017. Dit beleidsplan geeft een beeld van de organisatie waarmee deze zich in hoofdlijnen bezighoudt en waar de organisatie zich in de komende jaren naartoe ontwikkelt. De Boei wil richtinggevend zijn en blijven en tevens voor de gemeente Bunschoten een herkenbare instelling met het oog gericht op hen die steun en hulp nodig hebben.

Jaarplan
In het jaarplan staan de voorgenomen activiteiten van het jaar 2019.

Beloningsbeleid
De Boei volgt voor haar medewerkers de CAO Sociaal Werk. De Raad van Toezicht stelt de salariëring van de Raad van Bestuur vast. Ook deze vindt plaats conform het beloningsstelsel voor leidinggevenden zoals vastgesteld in de CAO Sociaal Werk.
De Raad van Toezicht ontvangt voor haar werkzaamheden geen vergoeding. 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
De Boei voert haar activiteiten uit overeenkomstig de uitvoeringsovereenkomst met de gemeente Bunschoten. Deze wordt jaarlijks vastgesteld. 
Verantwoording aan de gemeente over de verrichte activiteiten vindt plaats voor 1 mei van het daaropvolgende jaar. De inhoudelijke verantwoording kunt u vinden in de samenvatting van het  jaarverslag. Een uitgebreide versie is op te vragen bij De Boei. 

Financiële verantwoording
De Boei heeft geen winstoogmerk. De stichting ontvangt subsidie van de gemeente Bunschoten voor de uitvoering van het sociaal werk in Bunschoten. De structurele activiteiten worden uitgevoerd conform de uitvoeringsovereenkomst met de gemeente Bunschoten.
Voor separate activiteiten is de stichting afhankelijk van andere inkomsten zoals donaties van bedrijven en fondsen. 
Voor de financiële verantwoording wordt jaarlijks een  jaarrekening  opgesteld. Deze wordt gecontroleerd en goedgekeurd door een accountant.